top of page

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Trong suốt những năm qua, Công đã triển khai đứng lớp giảng dạy và điều phối nhiều chương trình đào tạo trực tiếp và trực tuyến khác nhau cho các tổ chức, công ty trong và ngoài nước. 

Các chủ đề đào tạo phổ biến:

  • Train The Trainer (Đào tạo giảng viên nội bộ)

  • Virtual Training Master (Kỹ năng giảng dạy trực tuyến)

  • Design Training Program (Kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo)

  • Presentation Skill (Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp)

  • Communication Skill (Kỹ năng giao tiếp hiệu quả)

bottom of page